VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení

Zakoupením dárkového poukazu či dalších produktů na webu www.masazeterra.cz nebo rezervací masáže na stránkách www.masazeterra.cz, telefonicky, emailem nebo Facebookem, potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP). VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu dárkového poukazu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem.

ODDÍL I – Nákup dárkového poukazu

 

 1. Základní pojmy:

 

Poskytovatelem www.masazeterra.cz je Bc. Tereza Bozděchová (dále jen Prodejce):

Bc. Tereza Bozděchová

Hřbitovní 90/2, 682 01 Vyškov

IČ: 07343213, DIČ: CZ9051165090

web: www.masazeterra.cz

e-mail: rezervace@masazeterra.cz

 

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila dárkový poukaz nebo jiný produkt nabízený Prodejcem na www.masazeterra.cz (dále jen Klient) nebo rezervovala masáž na www.masazeterra.cz, telefonicky, emailem nebo prostřednictví Facebooku.

 

Dárkovým poukazem se rozumí Dárkový poukaz na masáž dle vlastního výběru.

 

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání dárkového poukazu na webové stránce www.masazeterra.cz, odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat:

Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti

Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti

E-mailovou adresu

Variantu dárkového poukazu

Cenu za jednotlivý dárkový poukaz a cenu celkem

Způsob platby

Způsob dopravy

Souhlas s VOP

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi dárkového poukazu a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem.

 

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce. Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.masazeterra.cz.

 

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách prodejce (www.masazeterra.cz).

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese www.masazeterra.cz.

Klient si objednává předmět smlouvy (dárkový poukaz) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.masazeterra.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.masazeterra.cz  a že s nimi souhlasí.

Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu Dárkového poukazu.

 

 1. Cena a způsob platby

Aktuální cena dárkových poukazů je uvedena na webové stránce Prodejce www.masazeterra.cz a také ve shrnutí elektronické objednávky.

Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení platby. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail.  Prodejce není plátce DPH.

Možnosti platby:

Bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře. 

Při osobním vyzvednutí je možnost platby v hotovosti.

 

 1. Dodací podmínky

Dárkový poukaz je možné zaslat elektronicky, poštou nebo vyzvednout osobně na adrese provozovny Nádražní 238/7, 682 01 Vyškov. V případě elektronického doručení je po úplném uhrazení objednávky Klientovi neprodleně odeslán dárkový poukaz na klientem uvedený email. V případě doručení poštou je dárkový poukaz odeslán Klientovi Prodejcem nejpozději druhý pracovní den po doručení platby.

Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho dárkovému poukazu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.

Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Při objednání dárkového poukazu má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne objednání produktu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: rezervace@masazeterra.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury a uvedením čísla účtu, kam chce klient vrátit uhrazenou částku. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 30 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta.

Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup k dárkovému poukazu a Klient nebude mít právo na využití dárkového poukazu.

ODDÍL II – Rezervace služeb

 1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, emailem nebo prostřednictvím Facebooku či online rezervačního systému na www.masazeterra.cz. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

 1. Přeobjednání

Pokud se klient z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informuje o tom předem telefonicky nebo zrušením rezervace přes rezervační systém, nejpozději však 12 hodin před zahájením dané služby. Pokud klient přeobjedná nebo zruší svůj termín méně než 12 hodin předem, při příští návštěvě mu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % objednané služby.

 1. Pozdní příchod

Dostaví-li se klient už po začátku objednaného termínu služby, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod než 15 minut po začátku objednané služby se považuje za absenci zákazníka.

 1. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu či permanentky.

 1. Odmítnutí služby

Služba může být provozovatelem odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
 • zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákazník se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem

 

 1. Předčasné ukončení služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

 • během poskytování služby u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
 • během poskytované služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během poskytované služby u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoliv zdravotních problémů
 • během poskytované služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
 1. Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před službou, během služby ani po jejím vykonání, neručí.

 1. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první procedurou instruován o účincích, indikacích a kontraindikacích dané služby prostřednictvím odpovídajících informací uvedených na www.masazeterra.cz. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

 1. Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně, na Facebookových i na webových stránkách provozovatele.

ODDÍL III – Čerpání dárkových poukazů a předplacených služeb

 

 1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu služeb poskytovaných provozovatelem. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Druhy služeb jsou popsány na webových stránkách www.masazeterra.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti.

 1. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou, případně s konkrétní procedurou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti.

 1. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

 1. Lhůta platnosti

Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit pouze v případě nepříznivé epidemiologické situace a nařízením o uzavření studia.

 1. Čerpání předplacených služeb

Při předplacení služeb v případě uhrazení faktury zaměstnavatelem (např. fond FKSP) zákazník obdrží kartičku, kam se zaznamenává čerpání předplacené částky. Pokud zaměstnavatel klienta neurčí jinak, je doba pro vyčerpání předplacené částky nižší než 5.000,- Kč jeden rok, vyšší než 5.000,- Kč 18 měsíců.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a svých produktech.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 10. 2018, poslední změna proběhla 14. 3. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.masazeterra.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masazeterra.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.